EGP

 

 

Erfgoed Perspectief

 

              begin                    kennismaken                    werkvelden                    projecten                    contact

 

 

 

omgevingsrecht

herontwikkeling

procesmanagement

functieverandering

subsidies en bijdragen

recreatief medegebruik

agrarisch medebeheer

WERKVELDEN

 

omgevingsrecht Met de wijziging van de Wet RO en de komst van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) is er veel veranderd op het gebied van de planologische duiding en handhaving van erfgoedmonumenten. Voor elke wezenlijke verandering is er nu nog slechts één omgevingsvergunning vereist. Deze vergunning vervangt alle tot dusver vereiste vergunningen. Daarnaast is het toezicht op de monumenten verregaand gedecentraliseerd naar de gemeenten. Erfgoed Perspectief geeft advies over of behandelt de aanvraagprocedures voor een omgevingsvergunning en onderhoudt het contact met de toezichthouder.

 

herontwikkeling & functieverandering Gebouwd en onbebouwd erfgoed is erg in beweging. Overheden stoten tegenwoordig regelmatig objecten en terreinen af, waardoor deze in particulier bezit komen.  Dan wordt vaak overwogen of een functieverandering en/of herbestemming mogelijk is. Daarnaast stimuleert de overheid de oprichting van nieuw groen erfgoed in het kader van de Natuurschoonwet of de Ruimte voor Ruimte regeling. Erfgoed Perspectief helpt daarbij: van de beschrijving van een sterkte-zwakte analyse tot de opstelling van een (her)ontwikkelingsstrategie.

 

procesmanagement Erfgoed Perspectief kan het procesmanagement verzorgen bij de opzet en uitvoering van een herontwikkelingsproject of bij de realisering van nieuw groen erfgoed.

 

subsidies en bijdragen Cultureel erfgoed wordt hoofdzakelijk gefinancierd middels de Rijkssubsidiering Instandhouding Monumenten (BRIM). Natuurlijk erfgoed hoofdzakelijk door de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL/PNB). Daarnaast is er uitzicht op EU financiering in het kader van het Plattelands Ontwikkelingsprogramma(POP) en EFRO (Europees Fonds Regionale Ontwikkeling in samenhang met Natura 2000 en Cultura 2000). Private subsidievormen zijn talrijk. De belangrijkste zijn de Postcode Loterij (natuur) en Bank-Giro loterij (cultuur) en het Prins Bernhard fonds. Erfgoed Perspectief kan hierover advies geven of een subsidie aanvraag verzorgen.

 

recreatief medegebruik Recreëren in de buitenruimte kan op verschillende manieren. Van een verblijf in een ‘dagrecreatie-gebied’ (Spaarnwoude bijvoorbeeld of een stadspark) tot wandelen in natuurgebieden. Dit laatste wordt recreatief medegebruik genoemd. Te voet, per fiets, te paard, of met skeelers verken je aan de hand van een uitgezette route het (agrarisch) cultuurlandschap, landgoederen, bossen, de duinen, de veenweidegebieden, de zandgronden, de stranden. Erfgoed Perspectief bemiddelt bij de aanleg van recreatieve netwerken of geeft advies aan beheerders of instanties en belangenorganisaties over de mogelijkheden van recreatief medegebruik in genoemde gebieden. Er zijn vele financieringsmogelijkheden en zogenaamde ‘werk met werk’ inrichtingsvormen.

 

agrarisch medebeheer Bij het beheer van natuur- en recreatie gebieden wordt vaak een beroep gedaan op de inzet van agrarische ondernemers. Dit wordt agrarisch medebeheer genoemd. Van inscharing van vee, via agrarisch landschapsbeheer en duurzame verpachting tot kavelruil. Erfgoed Perspectief bemiddelt hierbij en geeft advies over de inschakelingsmethodieken gerelateerd aan de verschillende subsidiemogelijkheden.