EGP

 

 

Erfgoed Perspectief

              begin                    kennismaken                    werkvelden                    projecten                    contact

 

 

 

 

Geopark 't Gooi

Zonnestraal

Naarder Schootsvelden

Bloemendaler polder

Landgoed Waterland

 

 

 

 

PROJECTEN

 

 

 

Geopark 't Gooi

Een Geopark is een door de UNESCO gedefinieerd gebied met één of meer sites van wetenschappelijk belang, niet alleen vanuit geologisch oogpunt maar ook door zijn archeologische, ecologische en culturele (historische) waarde. Geoparken zijn vaak ontstaan uit reeds ingestelde Nationale Parken of Nationale landschappen. Het zijn gebieden met relatief veel cultureel-, geologisch/aardkundig- of archeologisch erfgoed, die in de regel al functioneren als een Nationaal monument of een Werelderfgoed monument. Erfgoed Perspectief heeft de opdracht gekregen om na te gaan in hoeverre de EHS gebieden gelegen in het Gooi en in de Vechtstreek, in samenhang met de aardkundige monumenten van de stuwwal en de ongeveer 1100 Rijksmonumenten, zich lenen voor de status van een Unesco Geopark. Er is een Plan van Aanpak gemaakt en Erfgoed Perspectief adviseert over de uitvoering hiervan.

Meer informatie over Geopark i.o. Gooi en Vecht

 

 

Werelderfgoed Zonnestraal

Het Landgoed Sanatorium Zonnestraal, het beroemde Rijksmonument van de architect Duiker, zal worden genomineerd voor de status van Werelderfgoed. Het is dan de eerste zogenaamde mixed-site van Nederland. Een mixed-site wil zeggen dat het bebouwde gedeelte van het monument en het onbebouwde gedeelte in samenhang met elkaar als een Werelderfgoed ensemble beschermd en veiliggesteld moet worden. Het landgoed maakt onderdeel uit van de EHS en is gerangschikt onder de Natuurbeschermingswet. Erfgoed Perspectief geeft advies over de wijze waarop het geïntrigeerde ‘mixed-site-beheer’ aan de hand van aanvullende inrichtingsmaatregelen van het groen gestalte zou kunnen krijgen. Tevens wordt advies gegeven over de wijze waarop dit landgoed een rol kan spelen  binnen het toekomstige Geopark 't Gooi

Meer informatie over Landgoed Zonnestraal

 

 

Naarder Schootsvelden

De Schootsvelden van de vesting Naarden maken onderdeel uit van de Hollandse Waterlinie. De Hollandse Waterlinie zal worden genomineerd voor de status van Werelderfgoed monument. Erfgoed Perspectief geeft advies over de regeling van het Eigendom, Beheer en Onderhoud van deze graslanden gericht op een optimale invulling van het  agrarisch- en recreatief medegebruik op dit monument.

 

De Bloemendalerpolder

De Bloemendaler polder, gelegen in de Vechtstreek tussen Weesp en Muiden, zal worden heringericht. voor groen met recreatieve voorzieningen in samenhang met woningbouw. Erfgoedperspectief geeft advies over de inrichtings- en beheersaspecten van het te ontwikkelen ‘strategisch groen’ in dit oude cultuurlandschap.

 

Landgoed Waterland

Op het Landgoed Waterland in Velsen-Zuid moet voor het begrazingsbeheer een beheersgebouw komen. Erfgoedperspectief begeleidt de aanvragen voor de omgevingsvergunningen in het kader van de WABO, in samenhang met het verhoogd Welstandstoezicht en stemt af met de regelgeving in het kader van de provinciale milieu verordening voor aardkundige monumenten.